Поръчката е празна
Log in

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.seart.bg
Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между СИЙАРТ ЕООД (наричано по-долу с търговското си наименование „SeArt Gallery”) от една страна, и Потребителите на услугите, предоставяни от СИЙАРТ ЕООД („SeArt Gallery”) и Потребителите на интернет страницата www.seart.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.
Молим Ви да се запознаете в детайли с публикуваните Общи Условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от SeArt Gallery , включително и чрез сайта www.seart.bg (наричани за краткост Услугите).
С визуализирането на www.seart.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящите Общи Условия съдържат информация за дейността на СИЙАРТ ЕООД и условията за ползване на услугите, предоставяни от SeArt Gallery, които уреждат отношенията между нас и всеки Потребител.


ДЕФИНИЦИИ
В настоящите Общи Условия следните термини имат следното значение:
- Сайт / Уеб сайт е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – www.seart,bg, на който е разположен Уеб сайта на SeArt Gallery. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от СИЙАРТ ЕООД услуги.
- Потребителско име е посоченото от Потребителя име или лична електронна поща, чрез която се идентифицира и индивидуализира при регистрацията си на сайта www.seart.bg
- Парола е персонален код, състоящ се от цифри, букви и или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира всеки Потребител и дава право на достъп до неговия персонален акаунт в сайта www.seart.bg.
- Клиент/Потребител е всяко физическо/юридическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от SeArt Gallery, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до сайта www.seart.bg, включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
- Клиентски/Потребителски профил е обособена част от сайта на SeArt Gallery , която съдържа информация за Потребителя, съхранявана при www.seart.bg, която е ползвана и обработвана съгласно Закона за защита на личните данни, като достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола за достъп. 


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Уеб сайтът www.seart е собственост на СИЙАРТ ЕООД, ЕИК 206975057 , със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Преслав 1.
2. Настоящите Общи Условия определят условията за ползване от Потребители на сайта www.seart.bg , независимо дали са се регистрирали в електронната система или използват сайта без да извършват регистрация.
3. Информация, данни или изображения, публикувани на Сайта не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана или някакъв друг вид търговски метод.
4. SeArt Gallery представлява арт галерия за рисуване, където Потребителят има възможност да нарисува собствена творба на избрана любима картина, а ние от SeArt Gallery - Varna предоставяме на Потребителя всички арт материали и чаша вино, за да може същия да завърши своята творба в рамките на 2 до 3 часа.
5. Възможно е SeArt Gallery да идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.seart.bg и на IP адреса на Потребителя.
6. SeArt Gallery има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Личните данни включват и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД).
7. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които SeArt Gallery - изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от SeArt Gallery в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност и бисквитки на SeArt Gallery и останалото действащо законодателство.
8. SeArt Gallery - отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна при или по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица.
9. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията или отправяне на запитване, SeArt Gallery обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.


РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЪЧКИ
1. За извършване на поръчка за услугите на SeArt Gallery, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и бисквитки на SeArt Gallery - Varna.
2. Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, след съгласие на Общите условия и Политиката за поверителност и бисквитки на SeArt Gallery, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
3. SeArt Gallery може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.
4. SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) запазва правото си да използва и обработва личните данни на Потребителите си, да ги предава на трети лица само и единствено с цел, свързана с организирано от нас събитие, конкурс, giveaway.

5. За да бъде направена поръчка в Сайта www.seart.bg, е необходимо да бъде направена резервация от страна на Потребителя, като заплащането се извършва чрез посочените опции в Сайта.

6. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през сайта www.seart.bg на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД).
7. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността на Потребителя и другите изискуеми от електронната форма на SeArt Gallery данни. В случай на предоставяне на неверни данни SeArt Gallery има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
8. Потребителят е длъжен да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си. Потребителят трябва да уведоми незабавно SeArt Gallery, в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
9. В случай че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт или да уведоми SeArt Gallery за това. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща (e-mail) ще се считат за надлежно получени.
10. Потребителите използват интерфейса на сайта www.seart.bg , за да сключват договор за поръчка по отношение на предлаганите от SeArt Gallery услуги. Договорът за запазване на място на услугата се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез сайта www.seart.bg на SeArt Gallery.
11.За да заяви запазване на място, Потребителят е необходимо да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.
12. След избиране на една или повече услуги, предлагани от SeArt Gallery, Потребителят трябва да се регистрира за избраното от него събитие/услуга. Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на сайта.
13. След поръчка в сайта www.seart.bg , Потребителите следва да направят плащане в рамките на 48 часа. Ако такова плащане не е извършено, SeArt Gallery запазва правото си да анулира поръчката. Като основание за плащането чрез Банков трансфер, Потребителят трябва да използва уникалния идентификационен код, който ще получи след направената поръчка.
14. При избор на услуга Потребителят получава потвърждение, че услугата му е заявена. SeArt Gallery може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.
15. SeArt Gallery не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
16. Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства SeArt Gallery запазва правото си да променя срока за изпълнение, като своевременно информира Потребителя за въпросните промени.
17. При невъзможност за установяване на контакт, договорът за услуга между SeArt Gallery и Потребителя се прекратява.
18. В случай, че Потребителят не присъства на събитието, за което се е записал и не е подал предварително уведомление на посочения телефон, услугата се счита за изпълнена и потребителя няма право на претенции към SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) , както и за връщане на платената от него сума.

19.Плащанията в сайта се извършват чрез Банков превод или чрез платформата ePay.bg. Банков превод можете да извършите към посочените детайли за банкова сметка на “СИЙАРТ” ЕООД, чрез приложение за онлайн банкиране или при посещение на удобен за вас клон на банката, с която имате взаимоотношения. Плащания чрез ePay.bg се извършват с пренасочване към техния сайт и можете да извършите плащането с кредитна или дебитна карта (Visa, MasterCard).

 

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА

1. За отказване от поръчка, Потребителят трябва да го стори най-късно 48 часа преди събитието или да премести участието си за друг ден на посочения в сайта www.seart.bg телефон за връзка.

2. При невъзможност за присъствие на заявеното събитие, Потребителят има право да предостави на трети лица своето участие в рисуването.

3. SeArt Gallery възстановява на Потребителя заплатената от него сума при отказ от услугата, при условията по-горе, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг удобен за Потребителя начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка.


ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

1. SeArt Gallery предоставя възможност на Потребителите за покупка на подаръчен ваучер под формата на Подаръчен ваучер, който ваучер е валиден за срок до 3 (три) месеца от закупуването му.

2. Потребителите могат да поискат удължаване на срока на ваучера за допълнителен срок, като предварително уведомят SeArt Gallery чрез посочения в Сайта www.seart.bg телефон.

3. Ваучерите на SeArt Gallery са под формата на подаръчна (гифт) карта, която се закупува само и единствено от физическата галерия Art Gallery с адрес - град Варна, ул. Преслав 1. Тя дава опция да бъде заредена за определена сума като комбинация от брой участници в събитието, бутилка вино, допълнителна чаша вино.

4. Потребителят може да постави сума по свой избор с едно условие - сумата да бъде с минимална стойност от 39 лева. Ваучерът дава възможност и за доплащане в случаите, в които сумата заложена в нея е по-малка от желаната заявка, като се заплаща само разликата.За повече информация можете да се обадите на посочения в Сайта телефон за контакт.

5. Ако Потребителят е заявил участието си на определена дата чрез ваучер на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) , с който разполага и не се появи на заявеното събитие, ваучерът (гифт картата) се счита за използван и Потребителят няма право на претенции към SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) относно повторно използване или възстановяване на сумата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД)

1. SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на сайта www.seart.bg.

2. SeArt Gallery обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.

3. SeArt Gallery има правото да прекрати едностранно правото на достъп на потребител, който не спазва общите правила и злоупотребява с интелектуалната собственост на SeArt gallery, при невярна информация, разпространява порнографско съдържание, използва обидни и нецензурирани думи, нарушава законите на Република България.

4. SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) запазва правото си едностранно да променя цените на услугите, които предоставяме на потребителите.
5. Цялата информация в сайта www.seart.bg е обект на авторско право. При копиране и използване на информация от сайта отвъд рамките на допустимото и нарушаване на интелектуалната собственост, потребителят дължи на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) неустойка в размер от 5 000 ( пет хиляди лева). Посочената неустойка не лишава SeАrt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) от възможността за претендиране на по-висока сума при нанесени щети.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1. Потребителите на сайта www.seart.bg нямат право да възпроизвеждат, променят, заличават, разпространяват и разгласяват информация и данни, публикувани в сайта.
2. Потребителите са задължени да не извършват каквито и да е злоумишлени деяния, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM), получаване на доступ до ресурси, съдържащи чужди прав и пароли, използване на пропуски в системите с цел собствена облага и неправомерно добиване на информация (HACK), извършване на промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или нарушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на системи за неоторизиран отдалечен контрол, инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на престъпления или административни нарушения, квалифицирани като такива от българското законодателство или по друго приложимо право.
3. Потребителите се задължават да НЕ предоставят Потребителското си име и парола за достъп на друго лице, както и да НЕ предоставят достъп до регистрационните зони на сайта www.seart.bg.
4. Потребителите се задължават да НЕ подпомагат нерегистрирани Потребители да получат достъп до зоните на сайта, изискващи регистрация.
5. Потребителите имат право по всяко време по своя собствена преценка да прекратят ползването на предоставяните от SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) услуги.
6. Потребителите имат право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта www.seart.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от СИЙАРТ ЕООД.
7. Потребителите имат право на достъп и на корекции в режим on-line на своите лични данни, предоставени при регистрация.
8. Потребителите се задължават да позлват услугите добросъвестно, без да нарушават реда по провеждане на събитията на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД).
АВТОРСКИ ПРАВА
1. Цялото съдържание на сайта www.seart.bg е предмет на авторско право на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД). Потребителите на този сайт имат възможност да зареждат или отпечатват отделни страници при условие, че не нарушават изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.
2. Потребителите на сайта не могат да възпроизвеждат, копират, предават, модифицират или използват с каквато и да е публична или търговска цел Сайта или отделни негови страници без предварително уведомление и писмено разрешение на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД).
3. Правата за интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на сайта www.seart.bg на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД), включително наличните бази данни, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) или на съответно указаното лице, преотстъпило правото за ползване на SeArt Gallery и не могат да бъдат използвани в нарушение на активно действащото законодателство.
4. Правото на интелектуална собственост върху търговската марка „SeArt Gallery” е обект на закрила по Закона за марките и географските означения и приндалежи на SeArt Gallery - Varna (СИЙАРТ ЕООД).
5. Правата на достъп на Потребителите на www.seart.bg не включват правото да се използва, възпроизвежда или копира информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако не става дума за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се нарушават неоправдано законните интереси на авторите или на другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
6. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД), Потребителите дължат неустойка в размер от 5 000 ( пет хиляди лева) на СИЙАРТ ЕООД. Посочената неустойка не лишава SeАrt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) от възможността за претендиране на по-висока сума при нанесени щети.
7. При ползването на предоставения достъп до предлагани от SeArt Gallery услуги, Потребителите се задължават да: спазват българското законодателство, настоящите Общи Условия, Интернет етиката, правилата за морала, да не накърняват доброто име на другиго, да не призовават към насислствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие, разпалване на расова, етническа, национална, религиозна или друг вид вражда, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително правото на интелектуална собственост, да уведомяват незабавлно SeArt Gallery за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не осуетяват процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществяват неправомерен достъп, да не накърняват, възпрепятстват надеждността или качеството на предоставеният им достъп, както и да не го използват по начин, предизвикващ отказ от използването му, да не извличат ресурси или част от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на сайта www.seart.bg и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или в друг вид, да не извършват злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи Условия.
8. Потребителите нямат право да променят, възпроизвеждат, заличават, публикуват, разпространяват и разгласяват по други начини информационните ресурси, публикувани в сайта www.seart.bg на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД)., освен в случаите, когато е изрично уговорено.
ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
1. Потребителият носи отговорност за всички вреди, които е причинил на SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.
2. SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица във връзка с използването или невъзможността от използване на Сайта, включително загуби или вреди поради вируси, засягащи компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителите, поради разглеждане или използване на Сайта или при изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Сайта или други уеб сайтове, свързани по някакъв начин със Сайта www.seart.bg.
3. SeArt Gallery (СИЙАРТ ЕООД) не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи Условия или други Общи Условия, публикуване на Сайта www.seart.bg при форсмажорни събития и обстоятелства, като: природни бедствия, обществени враждебни действия, случаи на война, експлозии, терористични актове, граждански бунтове, безредици, арести, налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.
4. При публикуване на рекламни материали на трети лица в Сайта www.seart.bg., тези трети лица носят отговорността за съдържанието на рекламните материали, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. SeArt Gallery НЕ носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително всяка грешка, пропуск или неточност в тях.
5. Страните декларират, че при случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи Условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да създаде недействителност на целия договор или други негови части. Недействителната/ите клауза/и ще бъде/бъдат заместена/и от повелителните норми на закона или на установената до момента практика.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Със зареждането на Сайта www.seart.bg , Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на личните му данни в хода на ползване на www.seart.bg е доброволно, че е запознат с правата си по ЗЗЛД и че дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението на договорите, които Дружеството сключва по занятия, както и за маркетингови цели, при спазване на изискванията на действащото законодателство.
2. СИЙАРТ ЕООД може да промея, изменя, допълва или прекратява всеки аспект на предоставените услуги или характеристика на сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.
3. Потребителят заявява, че настоящите Общи Условия са предоставени на неговото внимание при зареждане на Сайта и че е запознат и съгласен със съдържанието на тези Общи Условия. Всяко активно или пасивно поведение от страна на Потребителя, след като сайтът www.seart.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че Потребителят е съгласен с настоящите Общи Условия за използване на сайта на СИЙАРТ ЕООД www.seart.bg и предоставяните чрез него услуги.
4. Възникналите спорове между страните, произтичащи от или във връзка с ползването на Сайта www.seart.bg (с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие) ще бъдат отнесени за разрешаване до компетентния български съд с местна присъдност в град Варна.
5. Недействителността на уговорка от настоящите Общи Условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да превръща в недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи Условия.
6. Настоящите Общи Условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
7. Настоящите Общи Условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети. Изменените и/или допълнени Общи Условия се публикуват на сайта на СИЙАРТ ЕООД - www.seart.bg.
8. По всички неуредени от настоящите Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
9. Настоящите Общи Условия са приети със заповед на управителя на СИЙАРТ ЕООД на 09.08.2022 г. и влизат в сила от същата дата.

 

Работно време

Понеделник - петък

18:45 - 22:00

Събота - неделя

16:45 - 20:00

Log in

create an account